An Nisa, ayat 1

Wahai manusia ! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu … Continue reading

Gallery | Leave a comment

An Nisa, ayat 2

Dan berikanlah kepada anak anak yatim (yang sudah dewasa) harta mereka, janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sungguh, (tindakan menukar dan memakan) itu adalah dosa yang besar.

Gallery | Leave a comment

An Nisa, ayat 3

Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil (*), maka (nikahilah) … Continue reading

Gallery | Leave a comment

An Nisa, ayat 4

Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan (*). Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati. Maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati (*) Pemberian itu … Continue reading

Gallery | Leave a comment

An Nisa, ayat 5

Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya (*), harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. … Continue reading

Gallery | Leave a comment

An Nisa, ayat 6

Dan ujilah (*) anak anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah … Continue reading

Gallery | Leave a comment

An Nisa, ayat 7

Bagi laki laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.

Gallery | Leave a comment